โครงการทวิภาคี

ASKO Equipment Company Limited.

บริษัท อาสโก อีควิปเมนท์ จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้ได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอุตสาหกรรม โดยให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อประสานความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรม เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของสถานประกอบการ ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รับนักเรียนในรูปแบบทวิภาคีระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 12 คน โดยวิทยาลัยฯได้ทำข้อตกลงร่วมกับแผนกวิชาช่างยนต์และบริษัท อาสโก อีควิปเมนท์ จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.สนับสนุนด้านวิชาการโดยจัดให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหน่วยงาน ร่วมสนับสนุน ร่วมพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาอุตสาหกรรมให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 2. จัดผู้ควบคุมดูแลการฝึกอาชีพและจัดครูฝึกเพื่อสอนงาน แนะนำให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร และรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารทราบเป็นระยะ 3. ประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาตามหลักสูตร 4. ออกใบรับรองให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร 5. ให้ค่าตอบแทนและสวัสิการต่าง ๆ ตามที่ตกลงกัน 6. ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ กำหนดระเบียบ ปรับปรุงหลักสูตร เสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน ประเมินผลและอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคนที่ครบวงจรเข้าสถานประกอบการ อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ 7. จัดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และอำนวยความสะดวกในการเข้าศึกษาดูงานด้านเทคนิควิธีการต่าง ๆ สนับสนุนสถานที่เข้าฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงานของครู และนักเรียน นักศึกษา ในหน่วยงานสังกัดสถานศึกษา ในส่วนของบริษัท อาสโก อีควิปเมนท์ จำกัดนั้น นักเรียน นักศึกษาที่เข้าโครงการทวิภาคีทุกคน ต้องได้รับการอบรมความรู้ทั้งในเรื่องการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน เช่น เครนยกของ ซอฟท์สลิง สเก็น รอก เป็นต้น และเข้าฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อทำความเข้าใจในระบบการทำงานในโรงงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และในหลักสูตรของการเรียนการสอนในเรื่อง STEAM TURBINE นั้นได้แบ่งวิชาการสอนออกเป็นลำดับ ดังนี้

วิชาปฏิบัติงานยานยนต์ 1 และหลักการทำงานของกังหันไอน้ำ
- การทำงานของเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ
- ประเภทของเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ
- ส่วนประกอบของเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ
- การควบคุมเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ
- การหล่อลื่นเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ
- ข้อดีของเครื่องยนต์กังหันไอน้ำเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรไอน้ำ

วิชาปฏิบัติงานยานยนต์ 2 และบริการตรวจซ่อมเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ
- การตรวจสอบและบริการระบบหล่อลื่น
- การถอด-ประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่วนภายนอก
- การถอด-ประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่วนภายใน
- การปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ
- การตรวจเช็คความสั่นสะเทือนด้วยเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน

วิชาปฏิบัติงานยานยนต์ 3 และหลักการส่งกำลังเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ
- อุปกรณ์ส่งกำลังเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ
- การตรวจวัดค่าความสึกหรอภายนอกก่อนการถอดประกอบ
- การถอด-ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่งกำลัง
- การปรับแต่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่งกำลัง
- การปรับแต่งระยะอุปกรณ์ส่งกำลังและเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ

วิชาปฏิบัติงานยานยนต์ 4 และบริการตรวจซ่อมการส่งกำลังเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ
- การตรวจสอบระยะช่องว่างชิ้นส่วนระบบส่งกำลังเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ
- การถอด-ประกอบชิ้นส่วนส่งกำลังเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ
- การปรับแต่งเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ
- การปรับแต่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่งกำลัง
- การปรับแต่งตำแหน่งชิ้นส่วนระบบส่งกำลังเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ

วิชาปฏิบัติงานยานยนต์ 5 การใช้เครื่องมือเฉพาะเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ
- การใช้เครื่อง Ultra sonic testing
- การใช้เครื่อง Spectrum analyzation
- การใช้เครื่อง Laser alignment
- การใช้เครื่อง Dynamic balancing

วิชาปฏิบัติงานยานยนต์ 6 หลักการทำงาน Steam boiler
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หม้อไอน้ำ
- ส่วนประกอบหม้อไอน้ำ
- อุปกรณ์ควบคุมหม้อไอน้ำ
- การกำจัดเขม่า
- หม้อดับไอน้ำ
- ประโยชน์และชนิดของหม้อไอน้ำ
- หอคอยหล่อเย็น